obrazekNaBanerze.png
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)

UWAGA

Przed przystąpieniem do tworzenia konta prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami należy nacisnąć przycisk „Wyrażam zgodę”. Naciśnięcie przycisku „Nie wyrażam zgody” uniemożliwi przejście do procesu rejestracji.

 

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im.   Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

2. Administrator danych osobowych powołał IOD (Inspektor Ochrony Danych) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Klauzula zgody

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Błędne podanie danych

Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w podanych przez kandydata danych.

 

Wyrażam zgodę

 

Nie wyrażam zgody

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2018 |irk_webclient#2016.1.1298#1.8.290#20180313_132420|