obrazekNaBanerze.png
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)

UWAGA!

Przed przystąpieniem do tworzenia konta prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami należy nacisnąć przycisk „Wyrażam zgodę”. Naciśnięcie przycisku „Nie wyrażam zgody” uniemożliwi przejście do procesu rejestracji.

 

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ewentualnego dokumentowania przebiegu studiów przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39,61-871 Poznań.


Obowiązek informacyjny

Wobec mnie Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu spełniła obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Błędne podanie danych
Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w podanych przez kandydata danych.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

2. Administrator danych osobowych powołał IOD (Inspektor Ochrony Danych) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów. Następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną uczelni.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz członkowie komisji rekrutacyjnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi jednak udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu (art. 22 RODO).

11.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Wyrażam zgodę

 

Nie wyrażam zgody

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2018 |irk_webclient#2016.1.1298#1.8.290#20180313_132420|